Obchodní podmínky

V platnosti od 1. prosince 2022

Štěpán Kocourek
se sídlem Sazovická 488/6, Praha 5, 155 21
IČ 76654257

1. Základní pojmy

1.1 Poskytovatelem je podnikající fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku (dále jen „Poskytovatel“).

1.2 Uživatelem je osoba identifikována přihlašovacím e-mailem a heslem zadaným při registraci (dále jen „Uživatel“).

1.3 Smlouvou se rozumí smlouva uzavřená mezi Poskytovatelem a Uživatelem, jejímž předmětem je poskytnutí Licence k užívání webové aplikace ChovIS, dostupné z adresy app.chovis.pro.

1.4 Licence je nevýhradní licencí k užívání Aplikace za podmínek uvedených v těchto obchodních podmínkách.

1.5 Aplikací se rozumí webová aplikace ChovIS pro evidenci chovu zvířat.

1.6 Nabídkou k uzavření Smlouvy je objednávka Uživatelem, která se realizuje vyplněním a odesláním objednávkového formuláře.

1.7 Přijetím nabídky je e-mailové potvrzení registrace poskytovatelem. Toto přijetí nabídky je okamžikem uzavření Smlouvy. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

1.8 Účet – uživatelský účet pro službu identifikovaný unikátním identifikátorem (názvem účtu). Účet představuje neveřejnou část aplikace.

1.9 Blokace účtu je omezením přístupu uživatele k účtu.

1.10 Zrušení účtu je nenávratné smazání účtu a všech dat spojených s rušeným účtem. Zrušení účtu představuje zrušení Smlouvy.

2. Práva a povinnosti uživatele

2.1 Uživatel je povinen uvést při registraci své kontaktní údaje pro účel fakturace poskytnutých služeb a komunikaci s poskytovatelem. Uživatel je povinen udržovat své kontaktní údaje aktuální.

2.2 Uživatel souhlasí, aby mu byla ze strany poskytovatele zasílány obchodní sdělení. Tento souhlas je kdykoli odvolatelný, ať pro jednotlivý druh sdělení či všechna obchodní sdělení.

2.3 Uživatel je povinen chránit poskytnutá přístupová jména a hesla ke zřízeným službám a programovým prostředkům serveru před zneužitím třetí stranou. Za případné zneužití nenese poskytovatel odpovědnost.

2.4 Aplikace ChovIS je dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů ve znění jeho pozdějších novelizací (dále jen „Autorský zákon“), autorským dílem. Majetková práva k aplikaci podle Autorského zákona i podle mezinárodních dohod o autorském právu, uzavřených Českou republikou, náleží poskytovateli.

2.5 Uživatel se zavazuje neprodávat ani jinak neposkytovat Aplikaci jakýmkoliv způsobem třetím osobám bez souhlasu poskytovatele.

2.6 Uživatel nese plnou zodpovědnost za data a obsah, který poskytovanou Aplikací zpracovává a zavazuje se užívat poskytovanou Aplikaci v souladu s právním řádem České republiky.

2.7 Uživatel se zavazuje platit řádně a včas dohodnutou cenu za poskytované plnění dle platného ceníku.

2.8 Uživatel má právo kdykoli zrušit Smlouvu zrušením svého účtu, pokud jeho účet není zablokovaný z důvodů porušení některé z obchodních podmínek. Všechna data uživatele budou po zrušení účtu smazána.

3. Práva a povinnosti poskytovatele

3.1 Poskytovatel je povinen zajistit nepřetržitý provoz Aplikace.

3.2 Porušením povinnosti poskytovatele zajistit nepřetržitý provoz Aplikace není přerušení provozu Aplikace vzniklé z neodvratitelných objektivních důvodů (např. odstávka elektrické energie, výpadek přípojného bodu k internetu apod.) nebo přerušení provozu z důvodu systémových zásahů poskytovatele do provozu serveru, o kterých však bude uživatel informován v předstihu přímo v Aplikaci.

3.3 Poskytovatel má právo zrušit účet uživateli, který porušuje Smluvní podmínky.

3.4 Poskytovatel má právo zrušit účet uživateli, který se do tohoto účtu nepřihlásil déle než 12 měsíců. Před případným zrušením upozorní poskytovatel uživatele na email majitele účtu.

3.5 Poskytovatel nenese odpovědnost za jakoukoli škodu způsobenou užíváním aplikace.

3.6 Poskytovatel má dle ustanovení §1752 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, právo měnit tyto obchodní podmínky, například z důvodu jejich uvedení do souladu s právními předpisy či zvýšení právní jistoty stran smlouvy. Smluvní strany souhlasí, že z povahy závazku vyplývá rozumná potřeba Obchodní podmínky v budoucnosti změnit, a to po předchozím upozornění uživatele na webu www.chovis.cz ve lhůtě minimálně 14 dní před účinností změn.

3.7 Pokud uživatel se změnou obchodních podmínek nesouhlasí, má právo zrušit účet. Smluvní strany prohlašují, že doba 14 dnů je dostatečná k obstarání alternativní služby.

3.8 Poskytovatel má právo zasílat uživateli informace a obchodní sdělení formou emailu a zároveň povinnost obchodní sdělení nezasílat, pokud s jejich zasíláním uživatel nesouhlasí.

4. Poplatky a úhrady

4.1 Cena je stanovena dle aktuálního ceníku publikovaného na adrese chovis.cz/objednavka.

4.2 Úhrady za využívání Aplikace se provádějí předem na základě vystavené faktury a jsou nevratné.

4.3 Poskytovatel je oprávněn, po předchozím upozornění uživatele, měnit podmínky a ceny nabízených služeb z důvodů uvedení nových funkcí nebo inflace.

4.4 Poskytovatel vystavuje fakturu na používání Aplikace jednou ročně. Uživatel může požádat o změnu fakturační periody na 1 měsíc.

4.5 Uživatel může požádat o archivaci svého účtu. Archivovaný účet se chová stejně jako účet zablokovaný.

4.6 Poskytovatel má právo zablokovat účet uživateli, který je v prodlení s platbou za používání Aplikace déle než 5 pracovních dnů, a to do doby její úhrady.

4.7 Poskytovatel má právo zrušit účet uživateli, který je v prodlení s platbou za využívání Aplikace déle než 2 měsíce. Před případným zrušením upozorní poskytovatel uživatele na email majitele účtu.

5. Podpora, záruka, reklamace

5.1 Všechny služby jsou poskytovány pouze elektronickým způsobem.

5.2 Podpora k používání poskytované služby je poskytována pouze v elektronické podobě (emailová komunikace, informace na webových stránkách apod.).

5.3 Odesílání i příjem všech písemností souvisejících s poskytovanou službou, včetně fakturace, probíhá pouze elektronickým způsobem.

5.4 Případné reklamace je možné uplatňovat zasláním emailu. Kontaktní email je součástí popisu služby i samotné služby.

6. Rozhodné právo

Pro případ sporů vzniklých ze smlouvy, jakož i pro případ sporů týkajících se platnosti, či existence uzavřené smlouvy o poskytování služby a těchto obchodních podmínek si strany:

7.1 Volí jako rozhodné právo právo České republiky.

7.2 Určují, že k rozhodování jsou příslušné české soudy.

7.3 V souladu s §89a zákona č. 99/1963 Sb. určují jako místně příslušný soud v Praze.

7. Závěrečné ustanovení

8.1 Tyto obchodní podmínky jsou účinné k 1. 12. 2022.

© 2013–2023 ChovIS & ChoWeb vytvořil Štěpán Kocourek